Klachtenafhandeling

Ondanks onze inspanningen om u goederen en dieren te leveren tegen een redelijke prijs en in goede kwaliteit, kunnen wij niet altijd uitsluiten dat er soms iets niet door ons geleverd wordt wat aan uw verwachtingen voldoet.

Wat moet ik doen als er iets mis is?
Lees deze informatie a.u.b. eerst zorgvuldig door en neem daarna contact met ons op via het contactformulier. Uiteraard heeft het in acht nemen van deze informatie geen invloed op de garantierechten waarop u volgens de wet aanspraak kunt maken.

Klacht aankondiging:
Voor klachtenga dan naar Uw account -> Mijn bestellingen -> Alles tonen
Er is een afgewerkt formulier voor alle problemen met een bevel om snel op te helderen.

Downloaden met returnbill:
Informatie en terugzending (deutsch), (PDF 0,4 MB)
(Enthält: Info / Formulier) 

Terugzending/herroeping van koopwaar Producten

De levering en productie van producten in de categorie Merchandise wordt verzorgd door onze partner PRINTFUL. Door een van deze producten te bestellen accepteert u de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Retourbeleid van PRINTFUL. 

De algemene voorwaarden van PRINTFUL vindt u hier.

Vind PRINTFUL's Retourbeleid hier.

Vind PRINTFUL's Privacy Beleid hier.

Informatie voor een klacht:

Neem indien mogelijk eerst contact met ons op, stuur de goederen niet meteen terug of gooi ze weg!
Vaak kan schade, zoals breuk of iets dergelijks, worden gedocumenteerd met een digitale foto en per e-mail naar ons worden gestuurd. Wij beslissen dan of een retourzending voor ons noodzakelijk is.

Levende dieren:

Ondanks de door ons gekozen verpakking kan het gebeuren dat dieren tijdens het transport beschadigd raken, wat wij natuurlijk altijd betreuren.
Vóór verzending worden alle dieren gecontroleerd op verwondingen of andere gebreken.
Tevens verzoeken wij u na ontvangst van de goederen de dieren te controleren op de volgende onvolkomenheden:
Volledigheid van de levering (koningin, broedsel en werksters).
of de dieren vrij zijn van schade (gewonde of overleden dieren)
mijtaantasting (parasieten)

Breuk/schade:

Ondanks de verpakking die we hebben gekozen, kan het gebeuren dat het beschadigd aankomt. De reden hiervoor is dat de pakketten soms van 1-2 meter kunnen vallen bij de transportbedrijven. Wij verzoeken u daarom na ontvangst van de goederen, bij voorkeur direct met de bezorger, uiterlijke beschadigingen te noteren.

Schade dient binnen 4 dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk met foto aan ons te worden gemeld op het volgende adres: contact (at) antcube.de

Technisch defect:

Bij problemen met technische apparaten kunt u contact opnemen met ons als dealer of ook, rechtstreeks met de fabrikant van het betreffende product. Vaak kunnen veel problemen snel worden opgelost via de hotline of e-mail van ons of de fabrikant.

Verkeerde artikelen geleverd of ontbrekende artikelen:

Er werken echte mensen in onze verzendafdeling die goederen per ongeluk kunnen verwisselen of vergeten. Na ontvangst van de goederen, gelieve te controleren of alle items zijn geleverd in de vermelde hoeveelheid. Mochten er afwijkingen zijn, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dit dan controleren aan de hand van de voorraad en zullen de juiste of ontbrekende onderdelen zo snel mogelijk aan u doorsturen.

Omwisseling / herroeping:

Als u niet tevreden bent met het geleverde artikel verwijzen wij u voor meer informatie naar onze algemene voorwaarden en Terugtrekking

Herroepingsrecht voor consumenten en modelformulier voor herroeping

A. Herroepingsrecht voor consumenten in het kader van op afstand gesloten overeenkomsten / sluiting van overeenkomsten in online-shop

Consumenten - Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen - kunnen onder de volgende voorwaarden hun contractuele verklaring in overeenkomsten onder bezwarende titel herroepen: 

a) In geval van overeenkomsten betreffende een of meer goederen die kunnen in pakketten worden verzonden die de consument in één keer bereiken, die afzonderlijk worden geleverd of in verschillende afzonderlijke zendingen aan de consument worden geleverd: 

Intrekkingsinstructies
 

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen
(ANTCUBE by ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn
Tel: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de
van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontwenning

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit andere dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.    

Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben terugontvangen, of totdat u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons (ANTSTORE, Martin Sebesta, Selerweg 41, D-12169 Berlijn) heeft medegedeeld dat u de overeenkomst herroept, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de overhandiging, anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

b) In geval van overeenkomsten betreffende een of meer goederen die kunnen niet in pakketten (cargo) worden verzonden die de consument in één keer bereiken, die afzonderlijk worden geleverd of in verschillende afzonderlijke zendingen aan de consument worden geleverd: 

Intrekkingsinstructies

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen
(ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn
Tel: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de
van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontwenning

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit andere dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.    

Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons (ANTSTORE, Martin Sebesta, Selerweg 41, D-12169 Berlijn) heeft medegedeeld dat u de overeenkomst herroept, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. De kosten worden geraamd op maximaal ongeveer 139 EUR.

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de overhandiging, anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

c) Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, in de volgende overeenkomsten:

overeenkomsten betreffende de levering van niet geprefabriceerde goederen die zijn gebaseerd op een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.

Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

Overeenkomsten betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties.

Overeenkomsten betreffende het verstrekken van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer van goederen, autoverhuurdiensten, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering. Deze uitzondering geldt niet voor overeenkomsten betreffende reisdiensten in de zin van § 651a BGB, indien daarover niet in de bedrijfsruimten is onderhandeld, tenzij mondelinge afspraken over de sluiting van de overeenkomst in voorafgaande opdracht van de consument zijn gemaakt.

overeenkomsten waarbij de consument de handelaar uitdrukkelijk om een bezoek heeft verzocht om dringende reparaties of onderhoud te verrichten; dit is niet van toepassing indien de handelaar bij dit bezoek aanvullende diensten verleent waarom de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht, of goederen levert, met uitzondering van vervangingsonderdelen die noodzakelijk zijn om het onderhoud uit te voeren of de reparaties uit te voeren.

d) Het voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, ten aanzien van het volgende:

Overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering niet meer verzegeld zijn,

Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die na levering naar hun aard onverbrekelijk met andere goederen zijn vermengd,

Overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur die door de consument niet zijn verzegeld.

B. Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

- Naar:
ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn

Tel: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de

- Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) mijn/onze(*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op(*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier schriftelijk wordt ingediend)

- Datum
_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is