Algemene voorwaarden

van ANTCUBE door ANTSTORE, Martin Sebesta, Selerweg 41, 12169 Berlijn, hierna te noemen "Verkoper".

- Let op, deze Algemene Voorwaarden en alle andere informatie op deze website werden eerst uitgegeven in de Duitse taal, wij gebruiken DeepL voor geautomatiseerde vertaling in een van de andere talen te zien op deze website. 

§ 1 Algemeen, toepassing en definitie

(1) De Verkoper biedt via de online shop op de website www.antstore.net in het bijzonder mieren en toebehoren aan. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke zakelijke relatie tussen de Verkoper en de Klant in de huidige versie op het moment van bestelling.

(2) Consument: in de zin van deze Algemene Voorwaarden, iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in overwegende mate buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Onder ondernemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, beroep of bedrijf. Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel Consumenten als Ondernemers.

(3) Afzonderlijke contractuele overeenkomsten hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden maken geen deel uit van het contract, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk is overeengekomen. 

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) De presentatie van de goederen op de website van de Verkoper vormt een bindend aanbod. De bestelde goederen kunnen, omwille van verschillende technische factoren, lichtjes afwijken van de op de website getoonde goederen, in het bijzonder kan dit leiden tot kleurverschillen, voor zover dit redelijk is.

(2) De Klant kan op de website van de Verkoper bestellen. De bestelling van de Klant geldt als bindende aanvaarding van het aanbod tot het sluiten van een koopcontract voor het/de bestelde goed(eren). van het bestelde product. De totstandkoming van het koopcontract vindt plaats met de bestelling van de Klant.

(3) De Verkoper zal onmiddellijk de ingang van de bestelling van de Klant per fax of e-mail bevestigen.

(4) De volledige of gedeeltelijke totstandkoming van het contract is afhankelijk van een correcte en stipte levering aan de Verkoper. Dit geldt alleen voor het geval dat de niet-levering niet te wijten is aan de Verkoper, die met de leverancier nauwkeurig een indekkingstransactie heeft bedongen. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen doen om de producten af te nemen. Elke ontvangen vorm van betaling zal anders onmiddellijk terugbetaald worden. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de Klant onmiddellijk op de hoogte gebracht.

(5) Wanneer de Klant op elektronische wijze bestelt, slaat de Verkoper de contracttekst op en zendt deze per e-mail aan de Klant met de wettelijk geldende voorwaarden na het sluiten van het contract. 

(6) U sluit het contract met de verkoper in de Duitse taal. Alle andere informatie die u op deze website in andere talen dan het Duits kunt vinden, is vertaald door DeepL. Aangezien DeepL een geautomatiseerd vertaalprogramma is, kunnen wij niet garanderen dat vertalingen in andere talen dan het Duits vrij van fouten zijn. Daarom zijn wij niet aansprakelijk.

§ 3 Eigendomsvoorbehoud

(1) Bij consumenten behoudt de verkoper zich het eigendom van het product voor tot de volledige betaling van de koopprijs. Met ondernemers behoudt de Verkoper zich het eigendom van het product voor tot aan de volledige betaling van een schuld uit een lopende zakenrelatie.

(2) Bij gedrag van de besteller in strijd met het contract, in het bijzonder bij in gebreke blijven, bij onjuiste verklaringen van de besteller over zijn kredietwaardigheid of bij het openen van een insolventieprocedure met betrekking tot het vermogen van de besteller, heeft de verkoper het recht - eventueel na het stellen van een termijn - om zich uit het contract terug te trekken en de producten terug te eisen, indien de tegenprestatie niet volledig of niet volledig werd vervuld.

(3) De ondernemer is gerechtigd de producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij draagt aan de Verkoper over alle vorderingen tegen het volledige gefactureerde bedrag, die voor de Ondernemer ontstaan door de doorverkoop aan derden. De Verkoper aanvaardt de overdracht. Na de overdracht is de ondernemer gemachtigd tot het innen van de vordering. De Verkoper behoudt zich het recht voor de vordering zelfstandig in te trekken, zodra de Ondernemer zijn betalingsverplichting niet behoorlijk nakomt.

(4) De Verkoper verbindt zich ertoe de gerechtigde zekerheden op verzoek van de Klant te verbeurdverklaren wanneer de realiseerbare waarde van de zekerheden van de Verkoper meer dan 10% hoger ligt dan de te beveiligen vraag. De keuze van de te stellen zekerheden berust bij de Verkoper. 

§ 4 Prijzen

(1) De opgegeven prijs is bindend. De prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. De verzendkosten zijn opgenomen in het volgende overzicht van leveringskosten van de Verkoper  Verzendinformatie / verzendbeperkingen De verpakkingskosten zijn reeds in deze leveringskosten inbegrepen.

(2) De Klant verbindt zich ertoe de volledige prijs te betalen binnen veertien dagen na ontvangst van de orderbevestiging of de factuur per e-mail. De Klant komt na het verstrijken van de termijn in verzuim. Gedurende het verzuim is de Consument een rente verschuldigd van 5 punten boven de prime rate. De Ondernemer is gedurende het verzuim een rente verschuldigd van 8 punten boven de prime rate. Tijdens het verzuim is de ondernemer bovendien een forfaitair bedrag van 40 euro verschuldigd. Dit geldt ook als de ondernemer in gebreke blijft met de betaling van een deelbetaling of een termijnbetaling. Ten aanzien van ondernemers behoudt de verkoper zich het recht voor om een hogere vertragingsschade te vorderen. Het in zin 5 genoemde forfaitaire bedrag wordt verrekend met een opeisbare schadevergoeding, indien de schade te wijten is aan de kosten van een gerechtelijke procedure.

(3) De besteller heeft alleen dan recht op schuldvergelijking, wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, aanvaard of door de verkoper niet weersproken worden. Het recht van de besteller op verrekening met contractuele en andere vorderingen die ontstaan zijn door het ontstaan of de uitvoering van deze contractuele relatie, blijft hierbij onaangetast. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie gebaseerd is.

(4) Wijzigingen, uitbreidingen en beperkingen van de bestelling na het sluiten van de overeenkomst worden door de Verkoper voor zover mogelijk in aanmerking genomen. De Verkoper berekent voor deze service een administratiekost van € 2,50 incl. BTW, tenzij het herroepings- of garantiegevallen betreft. Voor handmatig te verwerken bestellingen die niet via de online shop worden afgehandeld, berekenen wij verwerkingskosten van € 5,00. Dit geldt niet voor bestellingen met goederen die niet via de online shop kunnen worden besteld, bijv. op maat gemaakte producten.

(5) Extra kosten ten bedrage van € 1,00 incl. BTW per dag en Gyne (onderhoudskosten) worden in rekening gebracht tot de datum van verzending aan bestelde dieren, die op een later tijdstip zullen worden geleverd zoals contractueel overeengekomen volgens de behoefte van de Klant. Maximaal 30 dagen mogelijk. 

§ 5 Betalingsvoorwaarden

(1) Klanten kunnen betalen via vooruitbetaling/bankoverschrijving, debetkaart, kredietkaart of PayPal.

(2) In geval van betaling via PayPal dient de Klant zich te registreren onder www.paypal.de. De Algemene Voorwaarden van paypal.de van toepassing.

(3) In geval van betaling per Sofortüberweisung dient de Klant bij een deelnemende bank over een overschrijvingsrekening te beschikken die geschikt is voor internetbankieren

(4) In geval van betaling per kredietkaart of automatische afschrijving is de betaling via PayPal+ (maar u hebt geen PayPal-rekening nodig)

(5) Informatie over mogelijke extra kosten van de gekozen betalingsmethode zijn te vinden in onze Informatie voor de klant en de middelen van betalingsoverzicht op onze website. 

§ 6 Levering

(1) De Verkoper levert alleen aan de landen die in de Verzendinformatie / verzendbeperkingen .

(2) De leveringstermijn voor leveringen binnen Duitsland wordt op de desbetreffende aanbiedingssite aangegeven. Het begin van de leveringstermijn wordt (afhankelijk van de gekozen betalingswijze) volgens lid 3 tot 5 bepaald.

(3) Bij vooruitbetaling / bankoverschrijving, PayPal of Sofortüberweisung begint de leveringstermijn één dag na het plaatsen van de betalingsopdracht. Bij alle andere betaalwijzen begint de leveringstermijn een dag na het plaatsen van de bestelling.

(4) Informatie over leveringstermijnen in andere landen is te vinden in onze Informatie voor de klant en in de leveringskosten / beperkingen overzicht  op onze website.

(5) Indien de termijn begint of eindigt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt die termijn verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(6) Met betrekking tot de voorwaarde van correcte en stipte levering verwijst de Verkoper naar § 2 (4) van deze Voorwaarden. 

(7) De Verkoper heeft het recht om in deelleveringen te leveren, waarbij hij er rekening mee houdt dat eventuele tegenstrijdige belangen van de Klant niet worden aangetast. Dit heeft geen invloed op de inhoud van het contract, in het bijzonder niet op de door de Verkoper verschuldigde service of de overeengekomen servicetijd. In geval van een deellevering ontstaan er voor de Klant geen extra kosten. 

§ 7 Overdracht van risico

(1) In het geval van Consumenten gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte product op de Consument over op het moment van de һenoverdracht van de goederen aan de Klant. Dit geldt ook in geval van verzendingsaankopen.

(2) In het geval van ondernemers gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte product op de ondernemer over zodra de goederen aan de verzender, de vervoerder of de expediteur of het bedrijf zijn overhandigd.

(3) Dit geldt zelfs indien de Klant in gebreke is met de aanvaarding. 

§ 8 Garantie

(1) De Klant heeft een wettelijk recht op garantie, dat wordt gewijzigd volgens §§ 8, 9 van deze Algemene Voorwaarden.

(2) De geleverde producten kunnen enigszins afwijken van de op het internet getoonde producten. § 2 (1) van deze Algemene Voorwaarden verwijst hiernaar.

(3) In geval van niet-conformiteit van de goederen heeft de klant recht op een aanvullende prestatie in de vorm van het verhelpen van het gebrek of de levering van goederen die conform zijn. De Verkoper heeft het recht om niet in te stemmen met de gekozen vorm van aanvullende prestatie wanneer dit leidt tot buitensporige kosten en blijft andere aanvullende prestaties die geen aanzienlijke nadelen voor de Consument inhouden. In geval van overeenkomsten met de ondernemer heeft de verkoper het recht om zelf de vorm van het verhelpen van aanvullende prestaties of levering te kiezen.

(4) Bij gebreke van een aanvullende prestatie is de klant gerechtigd, vermindering van de koopprijs of terugtreding uit het contract alsmede schadevergoeding te verlangen. Een terugtrekking uit het contract is - met inachtneming van de belangen van beide partijen - uitgesloten, wanneer het gebrek irrelevant is. In plaats van schadevergoeding in plaats van nakoming te eisen, kan de klant overeenkomstig § 284 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) vergoeding van de kosten eisen, die hij in redelijk vertrouwen op de ontvangst van de nakoming heeft gemaakt, behalve wanneer het doel van de kosten niet zou zijn bereikt. In het geval van schadevergoeding in plaats van de prestatie stemt de klant in met de aansprakelijkheidsbeperkingen § 9 (1) van deze voorwaarden.

(5) Ondernemers dienen de Verkoper uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de dienst op de hoogte te stellen van gebreken, anders is de tenuitvoerlegging van de garantieaanspraak uitgesloten. Om de termijn in acht te nemen, is een tijdige verzending of kennisgeving voldoende. Voor ondernemers geldt §377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

(6) Indien de Klant een ondernemer is, geldt als beschrijving van het product alleen de productbeschrijving van de fabrikant. Uit publieke uitingen, doelgerichte uitingen of reclame van de fabrikant blijkt geen bedongen beschrijving van het product.

(7) De garantieperiode voor Consumenten bedraagt twee jaar vanaf de levering van het product. Afwijkingen van de garantieperiode voor Ondernemers: Een jaar vanaf de levering van het product. De garantietermijn bedraagt ook een jaar vanaf de levering van het product in geval van gebruikte goederen. De garantietermijn van één jaar geldt niet, wanneer de Verkoper grove schuld of bedrog ten laste gelegd kan worden, verder niet in geval van persoonlijk letsel, aantasting van de gezondheid en overlijden van de Klant, in geval van garantie alsmede in geval van regres bij levering volgens §§ 478, 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). De aansprakelijkheid van de Verkoper volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

(8) In afwijking van lid 7 geldt de normale wettelijke verjaringstermijn wanneer de Verkoper bedrieglijk heeft nagelaten een gebrek bekend te maken.

(9) De Verkoper heeft geen garanties in juridische zin tegenover de Klant, tenzij anders overeengekomen. Garanties van de fabrikant blijven onaangetast. 

§ 9 Aansprakelijkheidsbeperkingen

(1) Bij licht nalatig plichtsverzuim beperkt de aansprakelijkheid zich, afhankelijk van het soort product, tot voorspelbare, contractuele, onmiddellijke gemiddelde schade. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim van de wettelijke vertegenwoordigers of assistent of agent van de Verkoper. De Verkoper is niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen. De Verkoper is echter wel aansprakelijk voor de schending van wezenlijke contractuele plichten van de Klant. Essentiële contractverplichte rechtsposities zijn die welke het contract aan de klant moet toekennen op grond van het voorwerp en de doeleinden van het contract. De Verkoper is verder aansprakelijk voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de uitvoering waarvan de Klant vertrouwt.

(2) De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen hebben geen betrekking op aanspraken van de Klant uit garanties en/of productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van bedrog, schending van essentiële contractuele verplichtingen, noch indien de leverancier verantwoordelijk wordt gesteld voor persoonlijk letsel, aantasting van de gezondheid en dood van de Klant.

(3) De Verkoper is alleen aansprakelijk voor de eigen inhoud van zijn onlineshop op de website. Voor zover de toegang tot andere webpagina's door middel van links mogelijk is, is de Verkoper niet verantwoordelijk voor de externe inhoud. De Verkoper omarmt de externe inhoud niet. In het geval dat de Verkoper op de hoogte wordt gebracht van illegale inhoud op externe webpagina's, zal hij onmiddellijk de toegang tot deze sites blokkeren. 

§ 10 Bevoegdheid en toepasselijk recht

(1) Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Ten aanzien van Consumenten die de rechtshandeling aangaan voor een doel dat buiten zijn handel, bedrijf of beroep valt, geldt dit recht voor zover deze toegestane bescherming door de voor de gebruikelijke woonplaats van de Consument geldende dwingende bepalingen zou zijn aangetast. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing. § 16 Abs. 14 S. 2 Nr. 6 TDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming bij telediensten) blijft bestaan.

(2) Wij zijn verplicht u mee te delen dat de Europese Commissie met het oog op de zogenaamde online geschillenbeslechting een overeenkomstig platform ter beschikking stelt. U kunt dit platform vinden onder http://ec.europa.eu/Consumers/odr/. In dit verband zijn wij ook verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Dit is: verkauf (at) antstore . de

Informatie voor de klant
Overzicht leveringskosten / beperkingen
Overzicht betalingen
Privacybeleid