Üldtingimused

ANTCUBE by ANTSTORE, Martin Sebesta, Selerweg 41, 12169 Berliin, edaspidi "Müüja".

- Pange tähele, et need tingimused ja kogu muu teave sellel veebilehel on välja antud esmalt saksa keeles, me kasutame DeepL automaatseks tõlkimiseks teistesse keeltesse, mis on sellel veebilehel näha. 

§ 1 Üldist, kohaldamine ja määratlus

(1) Müüja pakub veebilehe www.antstore.net veebipoe kaudu eelkõige sipelgaid ja tarvikuid. Järgmised tingimused kehtivad igale Müüja ja Kliendi vahelisele ärisuhtele tellimuse esitamise ajal kehtivas redaktsioonis.

(2) Tarbija on käesolevate üldtingimuste tähenduses iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgil, mis ei kuulu valdavalt tema kaubandus-, äri- või kutsetegevusse. Ettevõtja on käesolevate üldtingimuste tähenduses füüsiline või juriidiline isik või juriidilisest isikust ühing, kes või mis õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma kaubandus-, majandus- või kutsetegevuse raames. Kliendid on nende tingimuste tähenduses nii tarbijad kui ka ettevõtjad.

(3) Individuaalsed lepingud on käesolevate üldtingimuste suhtes ülimuslikud. Erinevad, vastuolulised või täiendavad üldtingimused ei muutu lepingu osaks, välja arvatud juhul, kui nende kehtivuses on selgesõnaliselt kokku lepitud. 

§ 2 Lepingu sõlmimine

(1) Kaupade esitamine Müüja veebilehel kujutab endast siduvat pakkumist. Tellitud kaup võib erinevate tehniliste tegurite tõttu pisut erineda veebilehel näidatud kaubast, eelkõige võib see põhjustada värvierinevusi, niivõrd kui see on mõistlik.

(2) Klient saab tellida Müüja veebilehel. Kliendi tellimus kujutab endast tellitud kauba(de) ostulepingu sõlmimise pakkumise siduvat vastuvõtmist. tellitud toote kohta. Ostulepingu sõlmimine toimub Kliendi tellimusega.

(3) Müüja kinnitab koheselt faksi või e-posti teel kliendi tellimuse laekumist.

(4) Lepingu täielik või osaline sõlmimine sõltub Müüja korrektsest ja õigeaegsest varustamisest. See kehtib ainult juhul, kui tarnimata jätmine ei ole Müüja süü, kes on tarnijaga täpselt läbi rääkinud riskimaandamistehingu. Müüja võtab kõik mõistlikud pingutused toodete ostmiseks. Kõik saadud maksevormid makstakse muidu kohe tagasi. Kauba mittesaavutatavuse või vaid osalise kättesaadavuse korral teavitatakse sellest viivitamatult klienti.

(5) Kui klient teeb tellimuse elektrooniliselt, salvestab müüja lepingu teksti ja saadab selle kliendile pärast lepingu sõlmimist e-posti teel koos õiguslikult kehtivate tingimustega. 

(6) Te sõlmite müüjaga lepingu saksa keeles. Kogu muu teave, mida leiate sellel veebilehel muudes keeltes kui saksa keeles, on tõlgitud DeepL. Kuna DeepL on automatiseeritud tõlkevahend, ei saa me tagada, et tõlked muudes keeltes kui saksa keeles on vigadeta. Seetõttu ei vastuta me selle eest.

§ 3 Omandiõiguse säilitamine

(1) Tarbijate puhul jätab Müüja endale toote omandiõiguse kuni kogu ostuhinna tasumiseni. Ettevõtjate puhul jätab Müüja endale toote omandiõiguse kuni kogu jooksvast ärisuhtest tuleneva võla tasumiseni.

(2) Ostja lepinguvastase käitumise korral, eelkõige makseviivituse korral, kliendi valeandmete esitamisel oma krediidireitingu kohta või kui ostja vara suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus, on müüjal õigus - vajaduse korral pärast tähtaja seadmist - lepingust taganeda ja nõuda tooted tagasi, kui tasu ei ole täielikult või täielikult täidetud.

(3) Ettevõtjal on õigus müüa tooteid edasi tavapärase äritegevuse käigus. Ta loovutab Müüjale kõik nõuded, mis tekivad ettevõtjale edasimüügist kolmandatele isikutele, täies ulatuses. Müüja võtab loovutamise vastu. Pärast loovutamist on Ettevõtja volitatud nõudmiste sissenõudmiseks. Müüja jätab endale õiguse nõuda nõude iseseisvalt sisse, kui ettevõtja ei täida oma maksekohustust nõuetekohaselt.

(4) Müüja kohustub Kliendi nõudmisel paiskama õigustatud tagatisi, kui Müüja väärtpaberite realiseeritav väärtus ületab kaitstavat nõudlust rohkem kui 10%. Väärtpaberite valik on Müüja kohustus. 

§ 4 Hinnad

(1) Pakutud hind on siduv. Hinnad sisaldavad seadusjärgset käibemaksu. Tekkinud transpordikulud sisalduvad järgmises Müüja tarnekulude aruandes  Saatmist puudutav teave / saatmise piirangud Pakendikulud on juba lisatud selle tarnekulude hulka.

(2) Klient kohustub tasuma kogu hinna neljateistkümne päeva jooksul pärast tellimuse kinnituse või arve saamist e-posti teel. Pärast tähtaja möödumist satub Klient makseviivitusse. Viivise ajal peab Tarbija maksma intressi, mille määr on 5 punkti üle baasintressi. Makseviivituse ajal peab ettevõtja maksma intressi, mille määr on 8 protsendipunkti kõrgem kui baasintressimäär. Makseviivituse ajal peab ettevõtja lisaks maksma 40 euro suurust ühekordset summat. See kehtib ka juhul, kui ettevõtja jätab osamakse või osamakse tasumata. Ettevõtjate suhtes jätab Müüja endale õiguse nõuda suuremat viivisekahju. Lauses 5 nimetatud kindlasummat kantakse tasumisele kuuluva hüvitisnõude arvele, kui kahju on tingitud kohtumenetluse kuludest.

(3) Kliendil on õigus tasaarvestusele ainult juhul, kui tema vastunõuded on seaduslikult kindlaks tehtud, aktsepteeritud või kui Müüja ei ole neid eitanud. Kliendi õigus tasaarveldada lepinguliste ja muude nõuetega, mis on tekkinud käesoleva lepingulise suhte loomisel või täitmisel, jääb käesolevaga puutumata. Klient võib teostada kinnipidamisõigust ainult siis, kui tema vastunõue põhineb samal lepingulisel suhtel.

(4) Müüja võtab võimaluste piires arvesse tellimuse muudatusi, laiendusi ja piiranguid pärast lepingu sõlmimist. Müüja arvestab selle teenuse eest 2,50 eurot koos käibemaksuga, välja arvatud juhul, kui tegemist on taganemis- või garantiijuhtumitega. Käsitsi töödeldavate tellimuste eest, mida ei töödelda veebipoe kaudu, võtame töötlemistasu 5,00 eurot. See ei kehti tellimuste puhul, mis sisaldavad kaupu, mida ei saa tellida e-poe kaudu, nt eritellimusel valmistatud tooted.

(5) Lisakulud summas 1,00 € koos käibemaksuga päeva ja Gyne kohta (hoolduskulud) võetakse kuni tellitud loomadele saatmise kuupäevani, mis tarnitakse hiljem vastavalt lepingujärgsetele kokkulepetele vastavalt Kliendi vajadusele. Maksimaalselt on võimalik 30 päeva. 

§ 5 Maksetingimused

(1) Kliendid võivad maksta ettemaksuga/pangalingi, deebetkaardiga, krediitkaardiga või PayPaliga.

(2) PayPali kaudu maksmise korral peab klient registreeruma aadressil www.paypal.de. Tingimused paypal.de kohaldatakse.

(3) Sofortüberweisungiga maksmise korral peab kliendil olema osalevas pangas internetipanganduseks sobiv ülekandekonto.

(4) Krediitkaardiga või otsekorraldusega maksmise korral on makse PayPal+ kaudu (kuid te ei vaja PayPal-kontot).

(5) Teave valitud makseviisi võimalike lisakulude kohta peaks olema leitav meie Klientide teave ja vahendid maksete ülevaade meie veebisaidil. 

§ 6 Kohaletoimetamine

(1) Müüja tarnib ainult nendesse riikidesse, mis on märgitud lepingus. Saatmist puudutav teave / saatmise piirangud .

(2) Saksamaa-siseste tarnete puhul on tarneaeg märgitud vastaval pakkumiskohal. Tarneperioodi algus määratakse kindlaks (sõltuvalt valitud makseviisist) vastavalt lõigetele 3-5.

(3) Ettemaksu / pangaülekande, PayPali või Sofortüberweisung puhul algab tarneperiood üks päev pärast maksekorralduse täitmist. Kõikide muude makseviiside puhul algab tarneperiood üks päev pärast tellimuse esitamist.

(4) Teave tarneperioodide kohta teistes riikides peaks olema leitav meie Klientide teave ja tarnekulude / piirangute ülevaade  meie veebisaidil.

(5) Kui tähtaeg algab või lõpeb laupäeval, pühapäeval või riigipühal, lükatakse see tähtaeg edasi järgmisele tööpäevale.

(6) Korrektse ja õigeaegse tarnimise osas viitab Müüja käesolevate tingimuste § 2 lõikele 4. 

(7) Müüjal on õigus tarnida osalisi tarneid, võttes arvesse, et see ei mõjuta kliendi võimalikke vastuolulisi huve. See ei mõjuta lepingu sisu, eelkõige Müüja poolt võlgnetavat teenust ega kokkulepitud teenindusaega. Osalise tarnimise korral ei teki Kliendile lisakulusid. 

§ 7 Riski üleminek

(1) Tarbija puhul läheb müüdud toote juhusliku kadumise ja juhusliku riknemise riisiko üle tarbijale hetkel, mil kaup antakse kliendile üle. See kehtib ka ostude saatmise korral.

(2) Ettevõtja puhul läheb müüdud toote juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise oht üle ettevõtjale, kui kaup on üle antud kaubasaatjale, vedajale või ekspediitorile või ettevõttele.

(3) See kehtib ka siis, kui klient on vastuvõtmisega viivitanud. 

§ 8 Garantii

(1) Kliendil on seadusest tulenev õigus garantiile, mida muudetakse vastavalt käesolevate üldtingimuste §-dele 8, 9.

(2) Tarnitud tooted võivad veidi erineda internetis näidatud toodetest. Sellele viitab käesolevate tingimuste § 2 (1).

(3) Kauba mittevastavuse korral on kliendil õigus nõuda täiendavat täitmist puuduse kõrvaldamise või nõuetele vastava kauba tarnimise näol. Müüjal on õigus mitte nõustuda valitud täiendava täitmise vormiga, kui see toob kaasa ülemääraseid kulusid ja jääb muud täiendavat täitmist, mis ei too tarbijale kaasa olulisi puudusi. Ettevõtjaga sõlmitud lepingute puhul on Müüjal õigus ise valida täiendava täitmise või tarnimise vorm.

(4) Täiendava täitmise ebaõnnestumise korral on kliendil õigus nõuda ostuhinna vähendamist või lepingust taganemist ning samuti nõuda hüvitist. Lepingust taganemine on välistatud - võttes arvesse mõlema poole huve -, kui puudus on ebaoluline. Täitmise asemel võib klient nõuda kahju hüvitamist, kuid mitte nende kulude hüvitamist vastavalt BGB § 284, mida ta on kandnud mõistlikult lootes, et ta saab täitmist, välja arvatud juhul, kui kulude eesmärk ei oleks saavutatud. Täitmise asemel kahju hüvitamise korral nõustub klient käesolevate tingimuste § 9 lõike 1 kohaste vastutuse piirangutega.

(5) Ettevõtja teavitab Müüjat puudustest hiljemalt kahe nädala jooksul pärast teenuse kättesaamist; vastasel juhul on garantiinõude täitmine välistatud. Tähtajast kinnipidamiseks piisab õigeaegsest postitamisest või teavitamisest. Kaupmeeste suhtes kehtib HGB § 377.

(6) Kui klient on ettevõtja, kehtib toote kirjelduseks ainult tootja tootekirjeldus. Tootja avalikud avaldused, sihtotstarbelised või reklaamiandmed ei näita ette nähtud toote kirjeldust.

(7) Tarbijate garantiiaeg on kaks aastat alates toote tarnimisest. Ettevõtjate garantiiperioodi kõrvalekalded: Üks aasta alates toote tarnimisest. Kasutatud kaupade puhul on garantiiaeg samuti üks aasta alates toote tarnimisest. Üheaastane garantiiaeg ei kehti, kui müüjat saab süüdistada raskes süütegudes või pettuses, samuti ei kehti üheaastane garantiiaeg kliendi isikukahju, tervisekahjustuse ja surma korral, garantii korral ning tarneregressi korral vastavalt BGB §-dele 478, 479 (Saksa tsiviilseadustik). Müüja vastutus vastavalt tootevastutuse seadusele jääb puutumata.

(8) Erinevalt lõikest 7 kohaldatakse tavalist aegumistähtaega, kui müüja on pettuse tõttu jätnud puuduse avalikustamata.

(9) Müüja ei anna mingeid garantiisid õiguslikus mõttes Kliendi suhtes, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tootja garantiid jäävad puutumata. 

§ 9 Vastutuse piirangud

(1) Kergelt hooletu kohustuse rikkumise korral piirdub vastutus, sõltuvalt toote liigist, prognoositava, cоntractual, vahetu keskmise kahjuga. See kehtib ka müüja seadusjärgsete esindajate või abiliste või esindajate kergelt hooletute kohustuste rikkumiste puhul. Müüja ei vastuta ebaoluliste lepinguliste kohustuste kergelt hooletu rikkumise eest. Küll aga vastutab Müüja Kliendi oluliste lepinguliste kohustuslike õigushoiakute rikkumise eest. Olulised lepingulised kohustuslikud õiguslikud positsioonid on need, mida leping peab kliendile andma vastavalt lepingu esemele ja eesmärgile. Lisaks vastutab Müüja selliste kohustuste rikkumise eest, mille täitmine võimaldab lepingu nõuetekohast täitmist ja mille täitmist Klient usaldab.

(2) Eelnevad vastutuse piirangud ei puuduta kliendi nõudeid garantiidest ja/või tootevastutusest. Vastutuspiiranguid ei kohaldata pettuse, oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise või kui tarnijat saab süüdistada kliendi isikukahju, tervisekahjustuse või surma põhjustamises.

(3) Müüja vastutab ainult oma veebipoe sisu eest veebilehel. Kui juurdepääs teistele veebilehtedele on võimalik linkide kaudu, ei vastuta Müüja välise sisu eest. Müüja ei võta endale välist sisu. Juhul kui Müüjat teavitatakse välise veebilehe ebaseaduslikust sisust, blokeerib ta viivitamatult juurdepääsu nendele veebilehtedele. 

§ 10 Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

(1) Käesolevat lepingut reguleerivad Saksamaa Liitvabariigi seadused. Tarbijate puhul, kes sõlmivad õigusliku tehingu eesmärgil, mis ei kuulu tema kaubandus-, äri- või kutsealale, võetakse neid seadusi arvesse, kui see lubatud kaitse oleks tarbija tavapärase elukoha kohustusliku regulatsiooni kaudu kahjustatud. ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsiooni sätteid ei kohaldata. § 16 Abs. 14 S. 2 nr 6 TDSG (Saksamaa telekommunikatsiooniteenuste andmekaitseseadus) jääb kehtima.

(2) Oleme kohustatud teavitama teid, et seoses nn veebipõhise vaidluste lahendamisega pakub Euroopa Komisjon vastavat platvormi. Selle platvormi leiate aadressilt http://ec.europa.eu/Consumers/odr/. Sellega seoses oleme kohustatud teid teavitama ka meie e-posti aadressist. See on: verkauf (at) antstore . de

Klientide teave
Ülevaade tarnekuludest / piirangutest
Ülevaade maksete kohta
Privaatsuspoliitika